תקנון פעילות שיבא

1. רישום, ביטול והפסקת פעילות –

1.1 . הנני מאשר לבני / בתי )להלן: "הילד/ה"( להשתתף בפעילות.

1.2 . הרישום לפעילות מותנה בקבלת אישור השתתפות ממנהלי הפעילות ושהתנאים המפורטים בו מהווים חלק מתקנון זה. ידוע לי שלא תתאפשר השתתפות מבלי שיתקבל אישור מנהלי הפעילות.

1.3 . ידוע לי שהפעילות תכלול את הפעילויות המפורטות ב"תכנית" על אף האמור, מנהלי הפעילות יוכלו לשנות את תכנית הפעילות, על פי שיקול דעתם, בין היתר, בשל שיקולי מצב ביטחוני ,

1.4 . ידוע לי שביטול הרישום ו/או השתתפות הילד בפעילות יבוצע בהתאם לנוהל הביטולים, כפי שמופיע באתר בעת הרישום (להלן: "נוהל ביטולים")

1.5 . לא יינתן החזר כספי על היעדרות מהפעילויות .

1.6 ידוע לי כי מנהלי הפעילות יכולים להפעיל את שיקול דעתם לגבי המשך השתתפות הילד בפעילות במקרה של התנהגות חריגה הפוגעת בשלומם ו/או בהנאתם של האחרים ו/א ו מסכנת אותם או את הילד ו/או את מנהלי הפעילות. במקרה כזה, לא יוחזר התשלום עבור החלק הלא מנוצל של הפעילות בהתאם לנוהל הביטולים. אני מקבל/ת את שיקול דעתם של מנהלי הפעילות בקשר עם הפסקת השתתפות הילד כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפיהם ו/או כלפי הפעילות ואו מי מטעמה בקשר עם הפסקת ההשתתפות כאמור .

1.7 . אני מצהיר/ה שטופס ההרשמה האלקטרוני שמולא על ידי באתר הפעילות (להלן: "טופס ההרשמה") מכיל את כלל הפרטים ו/או המידע אותו נתבקשתי למסור לפעילות, ושהמידע שנמסר כאמור מלא, נכון ומדויק .

2. כשירות –

2.1 . ידוע לי שמדובר בפעילות שמטיילת מדי יום מחוץ לתחומי המכרז הרפואי שיבא ממנו היא יוצאת .

2.2 . אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שככל שתשתנה כשירות הילד איידע באופן מפורש, בכתב וללא דיחוי את מנהלי הפעילות .

3. ציוד ואוכל –

3.1 . אצייד את הילד בנעלים סגורו ת, בקבוק מים, ארוחת עשר וארוחת צהרים, קרם הגנה משמש בהתאם לרשימה שתימסר לי לפני תחילת הפעילות המפרטת את הציוד הדרוש בכל יום לפי סוג הפעילות. ידוע לי שבהיעדר ציוד נדרש יתכן שתימנע מהילד השתתפות בחלק מהפעילויות. במידה ויהיה שינויים לגבי הספקת האוכל(ארוחת צהריים) – תקבלו עדכון ממנהלי הפעילויות.

3.2 . ידוע לי שהפעילות ממליצה להורי הילדים לציין באופן ברור את שם הילד על כלל הציוד אית ו הוא מגיע וכן הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל אובדן ו/או נזק לציוד כאמור.

3.3. אני מודע לכל שיש להימנע מלהביא דברים יקרי ערך וכסף לפעילות והובהר לי שציוד אישי (לרבות מכשירים ניידים) אינו מבוטח על ידי הפעילות .

4. צילום ושימוש בחומרים מצולמים –

4.1 . אני מוסר את הסכמתי בטופס ההרשמה לכך שבמהלך הפעילות הילד/ה יצולם . לאחר ששוחחתי עם הילד וקיבלתי את הסכמתו, הנני מאשר/ת בזה ונותן/ת את הסכמתי לפעילות, לעשות שימוש לצורכי שיבא ובאתר הקייטנה בתמונות ו/או צילומי וידאו של הילד אשר צולמו במהלך הפעילות (להלן "השימוש") .

4.2 . הנני מצהיר/ה כי אין לי ו/או לילדי, ולא תהיינה לי ו/או לילדי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, ככל שהוא ייעשה בהתאם לדין .

4.3 במידה ואבקש זאת ממנהלי הפעילות בכתב, תחדל הפעילות מלעשות שימוש בתמונות ו/או ווידאו כאמור, וככל שיש בידי הקייטנה להסירם יוסרו התמונות ו/או הווידאו או תטושטש תמונתו של הילד תוך 48 שעות מבקשתי .

5. ניתן לבטל את הרישום ולקבל את הכסף ששולם עבור הפעילות חזרה במלואו עד 24.9.23 הפעילו ת אנו מחויבים לכך שילדים שמשתתפים בפעילות, ייהנו ויפיקו ממנה את המירב. במידה וילד/ה לא מרגיש כך, אנא פנו למנהלי הפעילויות ולמדריך האישי וכמעט תמיד נמצא את הדרך לעזור . אנו מחויבים להנאתם של כל הילדים בפעילות. במקרה של התנהגות חריגה של ילד שלא נוכל להיות אחראים לשלומו או לבטיחותו או לבטיחותם, שלומם והנאתם של הסובבים אותו, ובמידה ולאחר שיתוף ההורים ושיחה עם הילד לא ישתנה המצב, נאלץ להפסיק את השתתפותו בפעילות. במקרה כזה לא יוחזר הכסף. .

לא ינתנו החזרים עבור ימים בהם הילד נעדר או חולה. הסיבה לכך היא שכמעט כל הוצאו ת הקייטנה הינן הוצאות קבועות (אוטובוסים, הדרכה, רוב האתרים, ביטוחים) וכשילד נעדר אינני יכולה להפחית בהוצאות.

משלוח טופס עם סימון הסכמה לתנאי התקנון מהווה הסכמה מחייבת כחתימה על הסכם כתוב. אנו מאחלים לכם ולילדכם חופשה נעימה.

צור איתנו קשר

מאמרים נוספים